FIKIH BERNEGARA DALAM PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI

Sudarto Sudarto

DOI: https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778

Abstract

Para sarjana Muslim dalam menyikapi hal baru dalam fikih bernegara, antara kejumudan dan kebablasan. Al-Qaradawi sebagai sosok ahli hukum kontemporer berusaha menjembatani antara dua kubu yang berseberangan tersebut demi memberi landasan hukum bagi praktek bernegara umat Islam saat ini. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu fikih bernegara dalam konteks dunia modern perspektif Yusuf al-Qaradawi dan bagaimana corak pemikirannya. Penelitian ini berupa kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis konten. Penelitian menghasilkan bahwa pemikiran fikih bernegara Yusuf al-Qaradawi bersifat idealis-fleksibel-realistis. Idealis dari sisi relasi negara dan agama, konstitusi negara dan kepemimpinan wanita. Fleksibel dari sisi sistem dan bentuk negara. Realistis dari sisi menyikapi demokrasi, multi partai, pencalonan wanita dan non Muslim, dan koalisi dengan pemerintahan non Islam. Fleksibilitas dan realistis sikap al-Qaradawi didasarkan pada pertimbangan bahwa as-siyasah asy-syar’iyyah termasuk hukum muamalah, bersikap moderat, memberi kemudahan, meminimalisir keburukan (taqlil asy-syarr), dan mengambil resiko yang lebih ringan (irtikab akhaff ad-dararain).

Keywords

Fikih Bernegara, Yusuf al-Qaradawi, Idealis, Fleksibel, Realistis

Full Text:

PDF

References

‘Abd al-Karim, As’ad ‘Abd al-Wahhab. “al-Khitab al-Islami wa ad-Dimaqratiyyah Baina Nazariyah al-Isti’ab wa al-Istib’ad,” Majallah Tikritli al-‘Ulum as-Siyasiyyah, al-Mujallad 2, as-Sanah 2, al-‘adad 2, Azar 2015 M - Jumadi al-Akhir 1436 H.

Al-Beik, Muhammad Salih} Ibrahim. Malamih al-Fikr at-Tarbawi al-Islami fi Daw’ Kitabat asy-Syaikh Yusuf al-Qaradawi. Risalah al-M>ajister fi Kuliah at-Tarbiyah li al-Jami’ah al-Islamiyah, Gaza, 2009.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Ismai’l ibn Muhammad. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H.

Al-Hakim, Muhammad ibn Abdillah. al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Al-Qaradawi, Yusuf. as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Daw’ Nusus asy-Syari’ah wa Maqasidiha,”cet. ke-4. al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2011.

Al-Qaradawi, Yusuf. at-Tat{arruf al-‘Ilmani fi Muwajahah al-Islam. al-Qahirah: Dar asy-Syuruq, 2001.

Al-Qaradawi,”Yusuf. ad-Din wa as-Siyasah: Ta’si>l wa Radd Syubuhat. Dublin: al-Majlis al-Urubbi li al-Ifta’ wa al-Buhus, 2007.

Al-Qaradawi,”Yusuf. Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam, cet. ke-3. Mesir: Dar asy-Syuruq, 2001.

Al-Qaradawi,”Yusuf. Gair al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islami, cet. ke-3. al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1992.

Al-Qaradawi,”Yusuf. Kaifa Nata’ammal Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma’alim wa D}awabit}, cet. ke-5. Virginia: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992.

Al-Quzwaini>, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. Sunan Ibnu Majah, Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

An-Naisaburi,“Muslim ibn al-Hajjaj. S}ahih Muslim. Beirut: Dar Ihya’ at-Turas, t.t.”

As-Sijistani,“Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as. Sunan Abu Dawud. Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.

At-Tirmizi, Muhammad ibn ‘Isa. Sunan at-Tirmizi, cet. ke-2. Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Bastoni, Hapi Andi. Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qaradawi. Bogor: Pustaka al-Bustan, 2013.

D Saefuddin, A Husaini, M, Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Perspektif Pendidikan Islam, Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 2 (2), 152-197, 2013

Ibn ‘Abd as-Sala>m, ‘Izz ad-Din ibn ‘Abd al-‘Aziz. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.

Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ar-Riyad: Muassah ar-Risalah, 2001.

Ibn Taimiyyah, “Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Hali>m. Majmu’ al-Fatawa, cet. ke-3. al-Madinah an-Nabawiyyah, Majma’ al-Malik Fahd li Tiba’ah al-Mushaf asy-Syarif, 1995.”

Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, cet. ke-2. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Muthoifin, Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah, KNAPPPTMA Ke-8, 1-7, 2018

Nuha, M, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosiding The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016

Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah Asy-Syar’iyyah, Konferensi Nasional APPPTMA UMM Malang 9 (1), 222-225, 2020

Syakir, Mah{mud. at-Tarikh al-Islami, cet. ke-8. Beirut: al-Maktab al-Islami, 2000.

Talimah, Ishom. Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Wachidah,N, M, M Ali, Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Profetika: Jurnal Studi Islam 18 (1), 36-47, 2017

Article Metrics

Abstract view(s): 102 time(s)
PDF: 91 time(s)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.