PUISI ARAB DAN PENAFSIRAN ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-KASYSYAF DAN AL-MUHARRIR AL-WAJIZ

Ritonga Mahyudin

DOI: https://doi.org/10.23917/kls.v27i1.4943

Abstract

Secara teknis puisi Arab dan Alquran menyatu dalam ranah bahasa. Puisi Arab merupakan cara berberbahasa melalui ungkapan-ungkapan yang  mengandung nilai- nilai keindahan dengan cita rasa seni yang tinggi dalam budaya Arab. Sementara itu Alquran adalah kitab suci yang tertulis dalam bahasa Arab. Secara substantif, puisi Arab merupakan wadah yang mengartikulasikan nilai-nilai budaya yang dianut oleh bangsa Arab, puisi merupakan informasi tentang segala sesuatu yang dialami dan dirasakan bangsa Arab tentang sesuatu yang terbesit dalam hati mereka, dan juga tentang lingkungan yang ada pada mereka, sementara Alquran diturunkan dalam konteks ruang dan waktu di mana budaya masyarakat Arab hidup.

 

 

Kata Kunci: puisi arab, penafsiran, al-kasysyaf dan al-muharrir al-wajiz

References

Abbas, Abdul. 1988. Gharib al-Quran fi Syir al-Arab. Kairo: Dar al-Fikr

AF, Hasanuddin. 1995. Anatomi al-Quran: Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya terhadap

Istinbath Hukum dalam al-Quran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Dzahabiy, Muhammad Husein (2003). al-Tafsir wa al-Mufassirun. Kairo: Maktabah

Wahbah.

Al-Farmawi, Abd al-Hay. 1977. Al-Bidayat fi al-Tafsir al-Mawdhui. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Hufi, Ahmad Muhammad. 1998. al-Zamakhsyari. Kairo: al-Hay’ah al-Mihsriyyah al- Ammah.

Al-Iskandary, Ahmad dan Inani, Mushthafa. 1991. al-Wasith fi al-Adab al-Arabiy wa Tarikhuhu.

Kairo: Dar al-Maarif bi Mashr. Alquran al-Karim

Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1987. Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1982. Al-Muwafaqat. Kairo: al-Maktabat al-Tauqifiyat.

Al-Thabari, Ibn Jarir. 1976. Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zamakhsyari. 1998. Al-Kasysyaf an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi

Wujuh al-Tawil. Riyadh: Maktabat al-Abikan.

Al-Zarkasyi, Burhanudiin. 1988. Al-Burhan fi Ulum al-Quran. Beirut: Dar al-Fikr.

Amal, Taufik Adnan. 2001. Rekonstruksi Sejarah al-Quran.Yogyakarta: FkBA.

Barkah, Abd al-Ghaniy Muhammad Said. 1989. al-I’jaz al-Qurani: Wujuhu wa Asraruhu.

Kairo: Maktabat Wahbat.

Djamaluddin, Burhan. 1998. Pengaruh al-Quran Terhadap Syair Arab Pada Masa Awal Islam.

Jakarta: Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidaytaullah Jakarta

Darraz, Muhammad Abdullah. 1974. al-Nab al-’Azhim. Kuwait: Dar al-Qalam.

Husein, Thaha. 1982. Fi Syi’r al-Jahili. Beirut: Maktabah Dar al-Nadwa al-Iliktruniyyat. Asyur, Ibn. 1970. Al-Tafsir wa Rijaluhu. Kairo: Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyat.

Ibn Manzhur, Jamaluddin. 1986. Lisan al-Arab. Beirut: Dar al-Fikr.

Ismail, Syaban Muhammad. 1978. Ma’na al-Qur’an al-Karim. Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiy li al-Thibaat.

Khallaf, Abd al-Wahhab. 1978. Ilm Ushul Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam.

Madjid, Nurcholish. 1995. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang

Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Paramadina. Ma’luf, Luis. 1986. al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam. Beirut : Dar al-Masyriq. Rabbih, Ibn Abd. 1965. Al-Iqd al-Farid. Kairo: Dar al-Tsaqafah.

Al-Rafi’i, Mushthafa Shadiq. 1996. Tarikh Adab al-Arab. Beirut: Maktabat al-Iman.

Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan

Masyarakat. Bandung: Mizan.

Sulaiman, Ahmad. 2001. Atsar al-Syir fi al-Tafsir. Kairo: Maktabah al-Nahdhah. Zaidan, Jurjiy. 1996. Tarikh Adab al-Lughat al-Arabiyyat. Beirut: Dar al-Fikr.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.