TRADISI PEMIKIRAN SOSIO-POLITIK ISLAM (KilasanPemikiran al-Farabidan al-MawardidalamLintasanSejarah Islam)

Imam Sukardi

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pemikiran politik Islam pada masa Pra-Modern, yang cenderung bersifat legalistic formalistis, para teoritikus kenegaraan dan politik Islam cenderung melegalisasi kebijakan yang dilakukan oleh para khalifah yang sedang memerintah pada saat itu sekali pun ada kebijakan-kebijakan yang muncul dan merugikan beberapa pihak, mereka kurang begitu melihat kenyataan tersebut sebagai hal yang harus diperbaiki. Meskipun demikian para ulama banyak bergerak dalam lapangan teori kenegaraan dengan berbagai corak. Kegiatan pemikiran ini diawali oleh beberapa ulama diantaranya; al-Mawardi, al-Baqillani al-Ghazali, ibn Qutaibah, ibn Muqaffa’, ibn Taimiyah, ibn Jama’ah, al-Farabi, ibn Sina dan lain sebagainya. Di masa awal kebangkitan pemikiran kenegaraan itu  yang paling besar dan menonjol teorinya pada masa itu adalah al-Mawardi dan al-Farabi.

Keywords

pemikiran, politik islam, pra Modern

Full Text:

PDF

References

Abdul Qadir Audah, 1960. Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Maktabah dar Arubba, Kairo.

Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Al-Haramain, Snghafurah, Jeddah,tt.

Afif Abdul Fattah Tabarrah, 1977. Ruh al-Din al-Islamy, Ed. XVI, Dar al-Isllam, Beirut.

Amir Hasan as-Shiddiqi, 1962. The Origin and Development of Muslim Institution, Karachi.

Gustave E. Von Grune Baum, Medieval Islam, Edisi II, Chicago, The University Press, 1953, hlm. 1957.

Hasan Basya, 1975. Dirasat fi Tarikh al-Daulah al-Abbasiah, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, Kairo.

HZA Ahmad, 1968. Al-Madinah al-Fadhilah, (Sebuahkomentaroleh HZA Ahmad), PT Kinta, Jakarta.

Ian Richard Netton, 1994. al-Farabi: The Search for Order, dalam Allah Transendent, Curzon Prees, New York.

IbnKhaldun, Muqaddimah,

Ibn. Taimiyah, 1984. Al-Amr bi al-Ma’rufwa al-Nahyu ‘an al-Mungkar, Dar KitabJadid, Beirut.

Ibn.Taimiyah, 1992. Al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’Iwa al-Ra’iyyah, Dar al-Jail.

M. Sirajuddin Syamsuddin, 1989. Pemikiran Politik (Aspek Yang Terlupakan dalam Sistim Pemikiran Islam), dalam LSAF, Refleksi pembaharuan Pemikiran Islam, LSAF, Jakarta, LSAF.

Muhammad Dhiya’uddin Ra’is, 2001. Teori Politik Islam, terj. Dari Al-Nadhariyyah al-Siyasiyah al-Islamiyah, Gema Insani Press.

Munawir Syadzali, 1990. Islam dan Tata Negara, UI Press, Jakarta.

Nikki R. Keddie, 1972. Scholar Saints and Sufis: Muslim Relgious Institutions since 1500, Barkley dan Los Angeles, University of California Press.

Olaf Schumann, 1999. Dilemma Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam, dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, vol. I, No.2.

Sa'id Zayid, 1962. Al-Farabi, Dar al-Ma'arif Mesir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.