KEFAHAMAN ASPEK LINGUISTIK DALAM MENELITI PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK PRASEKOLAH

Anida Sarudin(1*), Dahlia Janan(2), Zulkifli Osman(3), Ahmad Khair Mohd Noor(4)

(1) Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Perak
(2) Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Perak
(3) Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Perak
(4) Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Perak
(*) Corresponding Author

Abstract

                                                                 Abstrak

 

Kajian ini memfokuskan penguasaan aras  kognitif, iaitu aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian dalam mengukur potensi berbahasa kanak-kanak. Selain itu, kajian ini turut meneliti amalan pengajaran guru prasekolah dalam meningkatkan aras kognitif kanak-kanak. Kajian  ini menekankan Aras Taksonomi Bloom (1956) sebagai gagasan pengukuran dalam meneliti  tahap kognitif  kanak-kanak yang bermula daripada peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi berteraskan lima bidang bahasa, iaitu fonologi,morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik. Seramai  75 orang kanak-kanak yang berumur lingkungan 3 hingga 5 tahun dipilih secara rawak untuk ditemu bual dan diukur melalui Instrumen Penilaian Terancang di lima lokasi taska terpilih. Dapatan kajian mendapati  bahawa amalan pengajaran guru-guru prasekolah tidak mengukur  domain kognitif kanak-kanak secara holistik, sebaliknya hanya melibatkan komponen-komponen tertentu sahaja. Analisis juga menunjukkan bahawa tahap penguasaan kognitif kanak-kanak bermula daripada aras yang paling tinggi . Hal ini kerana mereka dapat menjawab soalan dalam bidang semantik dan pragmatik, iaitu pada aras yang lebih tinggi, iaitu pada aras penilaian dan analisis. Keupayaan ini menggambarkan bahawa kanak-kanak pada usia 3 hingga 5 tahun ini peka kepada alam persekitaran mereka sehingga mereka boleh menghubungkaitkan pengalaman dengan bahan rangsangan yang ditunjukkan. Seharusnya guru perlu mengesan tahap kognitif kanak-kanak ini berlandaskan kaedah dan teknik yang lebih praktikal. Pengukuran aspek kognitif perlu dilakukan secara holistik, dengan tidak mengesampingkan komponen tertentu sahaja sebagai aras pengukuran.  Sebaliknya, ia diuji dengan pelbagai bidang linguistik kerana ia mewakili pencapaian bahasa secara keseluruhannya.  Hal ini membuktikan bahawa perancangan pedagogi amat perlu dalam usaha mengenal pasti potensi kognitif kanak-kanak prasekolah dalam abad 21.

 

Kata Kunci: Kognitif, Taksonomi Blom, Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Pragmatik, Kanaka-kanak

Full Text:

PDF

References

Rujukan

Aliza Ali dan Zamri Mahamod . (2015). Analisis keperluan terhadap pengguna sasaran modul

pendekatan berasaskan bermain bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa kanak-kanak prasekolah. JuKu: Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik. Vol. 3 (1). Universiti Kebangsaan Malaysia.

Adenan Ayob dan Khairuddin Mohamad. (2012). SPG Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu.Oxford Fajar: Kuala Lumpur.

Azizi Yahaya, Noordin Yahaya dan Zurihanmi Zakariya. (2005). Psikologi Kognitif. Skudai:

Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Danny D. Steinberg. (1982). Psycholinguistic: Language, Mind and World: Longman: London

David R. Krathwohl. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Routledge:London

Gagne, R.M. (1970) . The Conditions Of Learning. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Inbal Arnon (2015). What can frequency effects tell us about the building blocks and mechanisms of language learning?. Journal of Child Language. Vol 42 (02). 274 – 277. Cambridge University.

Johari Talib dan Nazri Muslim (2006). Bagaimana kanak-kanak orang Asli gagal di sekolah?. Jurnal Pengajian Umum. Bil. 8. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarulzaman Kamaruddin (2009). Psikologi perkembangan: PANDUAN UNTUK GURU. Tanjong Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kamarulzaman Kamaruddin (2009). Psikologi Perkembangan: Panduan Untuk Guru. Tanjong Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) (2010). Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Lexy J.M. (2007). Metodologi Penyelidikan Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Lulu Song, Elizabeth T. Spier, Catherine S. Tamis- Lemonda (2013). Reciprocal influences between maternal language and children’s language and cognitive development in low- income families. Journal of Child Language. 1- 22. Cambridge University.

Nadege Doignon-Camus and Daniel Zagar ( 2014). The syllabic bridge: the first step in learning spelling-to-sound correspondences. Journal of Child Language. Vol 41(5). 1147 – 1165. Cambridge University.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Baharudin Abd Wahab dan Zamri Mahamod. (2011). Multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab.Transformasi dan Inovasi Dalam Pendidikan. Bangi : Fakulti Pendidikan, niversiti KebangsaanMalaysia

Piaget, J., (1969). Improving relationship skills for parent conferences. Teaching Exceptional Children, 28 (1), 29 – 31.

Portal Rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2013). Dasar perlindungan kanak-kanak negara. Diperoleh pada Mei 13, 2015 daripada http://www.jkm.gov.my/content.php?pagename=dasar_perlindungan_kanak-kanak_negara〈=bm

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (2012). Prasekolah. Diperoleh pada Mei 13, 2015 daripada http://www.moe.gov.my/my/prasekolah.

Rohani Abdullah. (2001). Perkembangan Kanak-Kanak: Penilaian Secara Portfolio. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Sharifah Nor Puteh dan Kamarul Azma Abdul Salam (2011). Tahap kesediaan penggunaan ICT dalam pengajaran dan kesannya terhadap hasil kerja dan tingkah laku murid prasekolah. (Level of readiness in using ICT for teaching and its effect on the work and behaviour of prescholl pupils). Jurnal Pendidikan Malaysia. Vol 36(1). 25 – 34. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Latifah Abdul Majid, Wan Nasyrudin Wan Abdullah dan Nurul Hidayah Ahmad Zakhi (2012). Penerapan nilai murni dan pembentukan jati diri kanak-kanak prasekolah melalui penggunaan multimedia. (Integrating noble values and identity formation into kindergarten children through the use of multimedia). Jurnal Hadhari Special Edition. 51 – 65. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tay Meng Guat (2006) . Pemerolehan bahasa kanak-kanak: Satu analisis sintaksis. Jurnal Penyelidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (IPBL), Jilid 7, 87-108.

Umi Kalsom Takriff (2003). Persepsi guru terhadap pelaksanaan penilaian di prasekolah JAWI. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ruth M. Kempson (1991). Teori Semantik (Zaiton Ab.Rahman) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saracho, O.N. & Spodek, B. (2007). Early childhood teachers' preparation and the quality of

program outcomes. Early Child Development and Care, 177(1), 71-91.

Schacter, D. L. (2001). The Seven Sins Of Memory. Houghton Mifflin.

Suppiah Nachiappan, et.al. (2012). Pembelajaran Perkembangan Pelajar Edisi Kedua. Shah Alam, Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Umi Kalsom Takriff. (2003). Persepsi guru terhadap pelaksanaan penilaian di prasekolah JAWI. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zakiah Mohamad Ashari, Azlina Mohd. Kosnin dan Yeo Kee Jiar. (2013). Keberkesanan modul belajar melalui bermain terhadap kefahaman pengalaman pranombor kanak-kanak prasekolah. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa (ISQAE 2013). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Article Metrics

Abstract view(s): 1565 time(s)
PDF: 1641 time(s)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.